+Nghiên cứu

      Công nghệ MEMS, Công nghệ máy chính xác

      Cơ học vật liệu, mô hình hóa và mô phỏng

      Gia công siêu âm, Gia công vật liệu tiên tiến

      Kỹ thuật Ô tô 

+ Đào tạo

Đặc biệt, các hoạt động nghiên cứu giảng dạy và chúng tôi bao gồm các lĩnh vực kỹ thuật truyền thống của cơ học chất lỏng, nhiệt động học, lý thuyết điều khiển, khoa học và cơ học vật liệu, và các lĩnh vực hiện đại của ma sát, hệ thống kỹ thuật, robot

 

Go to top