+ Nghiên cứu: Các hướng nghiên cứu chính

·            Công nghệ mạng và Truyền thông

·            Công nghệ tri thức và dữ liệu

·            Hệ thống máy tính 

·            Kỹ thuật phần mềm và xử lý phân tán 

·            Mô hình hóa, Mô phỏng và Tối ưu hóa

 

·            Môi trường thông minh , môi trường tương tác

    + Đào tạo

       Đào tạo cao học, Tiến sỹ

    + Hợp tác: Hợp tác với các trường đại học trong và ngoài nước như Đại học Nagaoka, Đại học Nagoya, Đại hoc Osaka… và các doanh nghiệp như VCCorp, FPT, Samsung..

 

 

 

 

 

 

Go to top